Neem vandaag nog contact op!

Algemene voorwaarden beheer

Begrippen
Huurder: een (natuurlijk) persoon, die een vakantiehuis uit het aanbod van Noorderhome huurt of wenst te gaan huren.
Medehuurder: Degene die samen met huurder in het vakantiehuis verblijft.
Beheerder: Degene die namens de eigenaar van een vakantiehuis taken van beheer van het vakantiehuis waarneemt.
Eigenaar: de rechtmatige eigenaar van een vakantiehuis, die het vakantiehuis ter verhuur aan Noorderhome heeft aangeboden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Noorderhome. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Noorderhome zijn bevestigd.

Aanbiedingen, prijzen en tarieven
Aanbiedingen van Noorderhome zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website van Noorderhome en eventuele andere schriftelijke uitingen worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds ondervoorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Noorderhome is niet aan kennelijke fouten en omissies in haar website en eventuele andere schriftelijke uitingen gebonden. De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het vakantiehuis door Noorderhome op de website en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting maar exclusief kosten van een (niet verplichte) annulering- en/of reisverzekering en of andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten, boekingskosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld.

Reservering
Zodra wij een opdracht tot reservering hebben ontvangen, telefonisch, via de website of schriftelijk, ontvangt u een boekingsformulier/factuur van uw reservering. Noorderhome heeft te allen tijde het recht een boeking wanneer er sprake is van o.a. prijsfouten of bezettingsfouten in de website, niet te accepteren. Door Noorderhome gestuurde boekingsformulieren / facturen en eventueel andere schriftelijke bescheiden bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in het geboekte vakantiehuis. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de huurder zich om na ontvangst van het boekingsformulier/factuur en eventuele andere schriftelijke bescheiden de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst van het boekingsformulier/factuur en of andere bescheiden aan Noorderhome te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van het boekingsformulier/factuur en of andere bescheiden te beroepen.

Betaling en verdere afwikkeling
Er dient binnen 10 dagen een vooruitbetaling te geschieden van 50% van de totale huursom plus de reserveringskosten plus de eventuele annuleringsverzekering. Het tweede deel van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. In uitzonderingsgevallen kunnen schriftelijk andere termijnbetalingen worden overeengekomen. Bij boekingen (periode tussen boeking en aanvang huurperiode korter dan 8 weken) dient het hele bedrag ineens te worden voldaan, hetzij telefonisch overgemaakt, hetzij contant betaalt. Betaling kan per giro, bank of contant geschieden. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van Noorderhome. Op verlangen van Noorderhome dient de huurder aan Noorderhome een bewijs van betaling te overleggen.

Borgsom
Voor het vakantiehuis wordt meestal een borgsom verlangd. Deze borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de eigenaar of de beheerder van het vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in het boekingsformulier en/of verblijfsticket anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in het vakantieobject worden eventuele bijkomende kosten afgerekend, geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantieobject aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom in het algemeen contant terugbetaald. In ieder geval wordt het berekende restant van de borgsom binnen 14 dagen na het verblijf door de eigenaar of beheerder geretourneerd per bank/giro.

Annulering
Een annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Indien geen annuleringsverzekering is afgesloten gelden de volgende regels:
– bij annulering tot 56 dagen vóór de dag van aankomst wordt 30% van de huursom en de boekingskosten in rekening gebracht.
– bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de dag van aankomst is 100% van de huursom  en de boekingskosten verschuldigd.

Aansprakelijkheid
Noorderhome aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de eigenaar van het vakantieobject in gebreke blijft, ondanks de grote zorg die door Noorderhome aan elk object is besteed. Noorderhome is evenmin aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oorzaak dan ook, aan huurder, diens medehuurders en/of eigendommen. Indien Noorderhome door overmacht gedwongen is een huurcontract te annuleren, is Noorderhome op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal volledige restitutie van het aan Noorderhome betaalde bedrag plaatsvinden. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vakantieobject, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode ontstaat, door hem of zijn medehuurder(s). Dit wordt voor rekening van de huurder hersteld. Fouten of vergissingen in het verhuurprogramma van Noorderhome kunnen Noorderhome niet binden.


Verblijf
Bij aankomst kan het vakantieobject over het algemeen na 15.00 uur worden betrokken. In de meeste gevallen dient het voor 10.00 uur weer te zijn verlaten. Afwijkingen worden bij de boekingsbevestiging vermeld. Het vakantieobject mag niet door meer personen bewoond worden als schriftelijk is overeengekomen. Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heeft de eigenaar of beheerder het recht u de toegang te ontzeggen, of EUR 23,00 per overtallig persoon per dag in rekening te brengen. Dit naar gelang de situatie ter plaatse. Het meebrengen van huisdieren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de eigenaar of beheerder het recht u de verdere toegang tot het vakantieobject te weigeren.
Voor linnengoed zoals lakens, slopen, thee- en handdoeken enz. dient de huurder zelf zorg te dragen. In enkele gevallen is het mogelijk om beddengoed te huren, dan wel is het bij de prijs inbegrepen. Dit wordt in de beschrijving of de prijslijst van het vakantieobject altijd vermeld. Op de dag van vertrek dient het vakantieobject veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen het volgende inhoudt: alles schoon afgewassen, vuilniszakken in de container of op tijd met de reiniging meegegeven, vuilnisbak van een schone plastic zak voorzien, dekens of dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde, koelkast leeg en schoon, alle etenswaren verwijdert en de vloer aangeveegd.

Klachten
Heeft u klachten over de schoonmaak van uw vakantieverblijf, dan dient u dezelfde dag nog contact op te nemen met de eigenaar/beheerder. Deze stuurt dan iemand om uw klacht na te zien en indien deze gegrond is, de zaak schoon te maken. Gaat u niet zelf schoonmaken, anders wordt uw klacht niet geaccepteerd, aangezien er door eigenaar/verhuurder niets te controleren valt. Heeft u grote klachten op een ander gebied, dan dient u dit op de aankomstdag voor 19.00 uur te melden bij de eigenaar/beheerder. Indien de aankomstdag een vrijdag betreft, dient u klachten uiterlijk op de volgende dag te melden voor 12.00 uur. Later kan uw klacht niet meer in behandeling worden genomen.

Slotbepaling
Op de onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit het boekingsformulier/factuur en andere schriftelijke bescheiden of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. Indien en voor zover enige bepaling in het boekingsformulier/factuur of andere schriftelijke bescheiden en de onderhavige voorwaarden nietig mocht lijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.
 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Bekijk Privacyverklaring